INFORMACIJE O IZVAJANJU VIDEONADZORA V DRUŽBI AMOMONT D.O.O.

1. Kontaktni podatki Upravljavca

AMOMONT d.o.o., Miklavška cesta 53a, Hoče

Telefon: 08 205 60 90

Elektronski naslov: office@amomont.si

Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov: Odvetnica Teja Godec (godec@op-lg.si)

2. Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo

Obdelava osebnih podatkov z uporabo video nadzornega sistema se izvaja z namenom:

– zagotavljanja varovanja premoženja in varnost ljudi;

– zagotavljanja varovanja premičnin in opreme,

– zagotavljanja varnosti službenih prostorov in nadzora vstopa v objekt.

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov v povezavi s 76., 77. in 78. členom ZVOP-2.

4. Zakoniti interesi, za uveljavljanje katerih si prizadeva upravljavec:

Upravljavec z obdelavo zasleduje legitimen (zakonit) interes upravljavca, t.j. zagotovitev optimalne stopnje varovanja ljudi in premoženja ter varnost službenih prostorov in nadzora vstopa v objekt.

Upravljavec je izvedel oceno potrebnosti vzpostavitve ter sklenil, da je vzpostavitev videonadzora nujna za varovanje premoženja, ljudi in poslovnih skrivnosti Upravljavca, pa tudi tretjih oseb. Teh namenov ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi. Obdelava osebnih podatkov je za uresničitev tega zakonitega interesa Upravljavca potrebna in bo pomembno pripomogla k doseganju namena za katerega se videonadzor izvaja. Nad zakonitim interesom upravljavca interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznikov, na katere se podatki nanašajo, ne prevladajo.

5. Obdobje hrambe:

Za doseganje namena izvajanja videonadzora je določen minimalen čas hranjenja posnetkov, to je sedem dni po nastanku. Videoposnetki se hranijo največ 45 dni po nastanku, če ni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ali Pravilniku o izvajanju videonadzora, ki velja v družbi, ali veljavni zakonodaji predpisan krajši rok. Po izteku tega obdobja Upravljavec zagotovi trajno brisanje posnetkov.

Hramba kopij delov posnetkov, ki se izdelajo in uporabljajo za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov, se hranijo toliko časa, dokler ti nameni niso izpolnjeni, dokler postopki, v okviru katerih se uveljavljajo, izvajajo ali branijo pravni zahtevki, niso zaključeni, v primeru, ko do takšnih postopkov ne pride, pa največ do roka, ko takšni zahtevki zastarajo.

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

Upravljavec lahko prenese osebne podatke, pridobljene v okviru izvajanja videonadzora:

  • obdelovalcem osebnih podatkov, ki delujejo le po dokumentiranih navodilih Upravljavca,
  • drugim osebam, če za to obstaja ustrezna pravna podlaga,
  • policiji, če je to zakonsko dovoljeno in potrebno za izvrševanje njihovih pooblastil.

7. Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave:

Upravljavec osebnih podatkov bo posnetke obdeloval izključno za primarni namen – za namen zaradi katerega je bil videonadzor vzpostavljen, razen ko se posnetki uporabljajo kot dokazno gradivo v vseh tistih primerih, ko pride do deviantnega dogodka (npr. poškodovanja osebe ali stvari) in se posnetki uporabljajo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov v zvezi s takšnim dogodkom.

8. Neobičajne nadaljnje obdelave:

Prenosi podatkov v tretjo državo:

Upravljavec osebnih podatkov, vezanih na izvajanje videonadzora, ne prenaša v tretjo državo.

9. Pravice posameznika:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima zagotovljene vse pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, kot so določene v Splošni uredbi in ZVOP-2:

  • pravico do informacij in dostopa do osebnih podatkov,
  • v kolikor je to primerno, pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora ter pravico, da zanj ne velja odločitev, ki bi temeljila zgolj na avtomatizirani obdelavi.

Posameznik ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov (posnetka) zgolj v relevantnem delu, kjer je na posnetku on. V ta namen mora zahtevo specificirati na način, da jasno navede, v katerem prostoru se je domnevno nahajal, na kateri datum in v katerem, kar najbolj določno opredeljenem časovnem obdobju ter svojo referenčno fotografijo (oziroma opis podobe, oblačil in podobno), ob podaji zahteve pa se mora tudi ustrezno identificirati. Upravljavec dostop do osebnih podatkov omogoči, če je mogoče posameznika identificirati brez nesorazmerno velikega napora in stroškov. Upravljavec zagotovi posamezniku zahtevane kopije brezplačno, v primeru ponavljajočih ali neutemeljenih zahtev pa mu lahko zaračuna materialne stroške posredovanja.

Posameznik lahko zahtevo na Upravljavca naslovi po pošti ali elektronski naslov, naveden v točki 1 (Kontaktni podatki Upravljavca).

V primeru, da posameznik meni, da upravljavec krši njegove pravice v zvezi z osebnimi podatki, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo (Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, gp.ip@ip-rs.si).

10. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev/profiliranje:

Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.