INFORMACIJE O PROVEDBI VIDEONADZORA U DRUŠTVU AMOMONT D. O. O.

1. Podaci za kontakt voditelja obrade

AMOMONT d. o. o., Miklavška cesta 53a, Hoče

Telefon: 08 205 60 90

E-adresa: office@amomont.si

Službenik za zaštitu osobnih podataka: odvjetnica Teja Godec (godec@op-lg.si)

2. Svrhe u koje se osobni podaci obrađuju

Obrada osobnih podataka putem sustava videonadzora provodi se u svrhu:

– osiguravanja zaštite imovine i sigurnosti ljudi,

– osiguravanja zaštite pokretnina i opreme,

– osiguravanja sigurnosti radnih prostorija i nadzor ulaska u objekt.

3. Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi s člancima 76., 77. i 78. ZVOP-2.

4. Legitimni interesi voditelja obrade

Voditelj obrade obradom ostvaruje legitimni interes voditelja obrade, odnosno osigurava optimalnu razinu zaštite ljudi i imovine, kao i sigurnost radnih prostorija i nadzor ulaska u objekt.

Voditelj obrade izvršio je procjenu nužnosti uspostavljanja videonadzora i zaključio da je uspostavljanje nužno za zaštitu imovine, ljudi i poslovnih tajni voditelja obrade, kao i trećih osoba. Ti se ciljevi ne mogu postići blažim sredstvima. Obrada osobnih podataka nužna je za postizanje tog legitimnog interesa voditelja obrade i značajno će doprinijeti postizanju svrhe za koju se provodi videonadzor. Legitimni interes voditelja obrade nije nadjačan interesima ili temeljnim pravima i slobodama ispitanika.

5. Razdoblje čuvanja

Kako bi se postigla svrha obavljanja videonadzora, određuje se minimalno vrijeme pohrane snimaka, odnosno sedam dana nakon izrade. Videozapisi se čuvaju najviše 45 dana nakon njihove izrade, osim ako je kraće razdoblje propisano Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka ili Pravilnikom o provedbi videonadzora, koji se primjenjuje na društvo, ili važećim zakonodavstvom. Nakon isteka tog roka, voditelj obrade osigurava trajno brisanje snimaka.

Pohrana kopija dijelova snimki snimljenih i korištenih u svrhu utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva zadržava se sve dok se te svrhe ne ispune, sve dok se ne završe postupci u okviru kojih se ostvaruju, provode ili brane pravni zahtjevi i, u nedostatku takvih postupaka, najviše do isteka roka u kojem takvi zahtjevi zastare.

6. Korisnici ili kategorije korisnika osobnih podataka

Voditelj obrade može prenijeti osobne podatke dobivene u okviru videonadzora:

  • izvršiteljima obrade osobnih podataka koji djeluju samo prema dokumentiranim uputama voditelja obrade,
  • drugim osobama, ako za to postoji odgovarajuća pravna osnova,
  • policiji, ako je to zakonski dopušteno i potrebno za izvršavanje njihovih ovlasti.

7. Informacije o posebnim učincima obrade, posebno o daljnjoj obradi

Voditelj obrade osobnih podataka obrađivat će snimke isključivo u primarnu svrhu – svrhu za koju je uspostavljen videonadzor, osim kada se snimke koriste kao dokaz u svim onim slučajevima kada dođe do devijantnog događaja (npr. oštećenje osobe ili stvari), a snimke se koriste za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva u vezi s takvim događajem.

8. Neuobičajene daljnje obrade

Prijenos podataka u treću zemlju

Voditelj obrade ne prenosi osobne podatke povezane s provedbom videonadzora u treću zemlju.

9. Prava pojedinca

Ispitanik, na kojega se odnose osobni podaci, ima sva prava u vezi s obradom osobnih podataka kako je navedeno u Općoj uredbi i ZVOP-2:

  • pravo na informiranje i pristup osobnim podacima,
  • prema potrebi, pravo na ispravak, brisanje, ograničavanje obrade, prenosivost, prigovor i pravo da ne podliježu odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi.

Ispitanik ima pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima (videozapisu) samo u odgovarajućem dijelu, odnosno snimkama na kojima se nalazi. U tu svrhu mora zahtjev specificirati tako da jasno navede u kojem se prostoru navodno nalazio, na koji datum i u kojem, koliko je to moguće, definira vremensko razdoblje i svoju referentnu fotografiju (ili opis osobe, odjeće i sl.) te se mora odgovarajuće identificirati prilikom podnošenja zahtjeva. Voditelj obrade osigurava pristup osobnim podacima ako je moguće identificirati pojedinca bez nerazmjernog napora i troškova. Voditelj obrade bez naknade dostavlja tražene kopije pojedincu, a u slučaju ponovljenih ili neutemeljenih zahtjeva mogu mu se naplatiti materijalni troškovi dostave.

Pojedinac može uputiti zahtjev voditelju obrade poštom ili elektroničkom poštom navedenom u točki 1. (podaci za kontakt voditelja obrade).

Ako pojedinac smatra da voditelj obrade krši njegova prava u vezi s osobnim podacima, može podnijeti pritužbu povjereniku za informiranje (Povjerenik za informiranje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, gp.ip@ip-rs.si).

10. Postojanje automatiziranog donošenja odluka/profiliranje

Ne provodi se automatizirano donošenje odluka i/ili profiliranje.